Sijoittaminen ja ihmismieli – miksi emme aina usko varoituksia ja ohjeita

Ihminen on aina ollut hyvä kehittämään uutta ja innovoimaan uusia keksintöjä. Vielä 90-luvulla virtuaalinen raha oli vain videopeleissä käytettävä valuutta, mutta 2000-luvulla siitä on tullut kohtuullisen korkean riskin sijoituskohde. Mutta miksi ihminen ei aina kuuntele asiantuntijoiden ohjeita, vaan tekee mitä itse haluaa, myös sijoituksissa?

Ihmisen itseluottamus

Ihmisen taipumus luottaa itseensä enemmän kuin asiantuntijoihin voi johtua useista tekijöistä, kuten luontaisesta itsevarmuudesta, kokemuksesta, ympäristöstä, henkilökohtaisista mieltymyksistä ja odotuksista. Alla on muutamia mahdollisia syitä:

 1. Luontainen itsevarmuus: Ihmisillä on taipumus yliarvioida omia kykyjään ja luottaa omaan kokemukseen enemmän kuin asiantuntijoiden näkemyksiin. Tämä voi johtua luontaisesta itsevarmuudesta ja siitä, että ihmiset ovat usein vakuuttuneita omasta oikeassa olostaan.
 2. Kokemus: Ihmiset luottavat usein enemmän omiin kokemuksiinsa kuin asiantuntijoiden näkemyksiin. Esimerkiksi jos henkilö on kokenut onnistumisia tietyn asian suhteen, hän saattaa olla varmempi omasta näkemyksestään kuin asiantuntijan näkemyksestä.
 3. Ympäristö: Ihmisen luottamus itseensä voi myös olla seurausta ympäristöstä, jossa hän kasvaa. Ympäristö, joka korostaa yksilön oman kokemuksen merkitystä ja kehottaa luottamaan omaan intuitioon, voi lisätä ihmisen taipumusta luottaa itseensä.
 4. Henkilökohtaiset mieltymykset ja odotukset: Ihmiset voivat luottaa enemmän itseensä kuin asiantuntijoihin, koska heillä on henkilökohtaisia mieltymyksiä ja odotuksia. Esimerkiksi henkilö, joka on poliittisesti vahvasti sitoutunut tiettyyn suuntaukseen, saattaa olla halukkaampi luottamaan omaan mielipiteeseensä kuin asiantuntijan näkemykseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ihmiset voivat luottaa itseensä enemmän kuin asiantuntijoihin useista eri syistä, kuten luontaisesta itsevarmuudesta, kokemuksesta, ympäristöstä, henkilökohtaisista mieltymyksistä ja odotuksista. On tärkeää tunnistaa nämä tekijät ja pyrkiä tekemään päätöksiä objektiivisesti ja faktapohjaisesti, ottaen huomioon myös asiantuntijoiden näkemykset ja suositukset.

Ihmisen luottamus itseensä voi perustua vääriin asioihin

hmisen itseluottamus perustuu useisiin tekijöihin, kuten luontaiseen temperamenttiin, henkilökohtaisiin kokemuksiin, koulutukseen ja ympäristöön.

 1. Luontainen temperamentti: Ihmisten persoonallisuuspiirteet, kuten optimistisuus, avoimuus, tavoitteellisuus, rohkeus ja tunneherkkyys, voivat vaikuttaa heidän itseluottamukseensa. Esimerkiksi henkilö, jolla on luontainen taipumus tavoitella korkeaa suoritustasoa ja uskoa omiin kykyihinsä, saattaa olla luontaisesti itsevarmempi kuin henkilö, joka on pessimistisempi tai epävarmempi.
 2. Henkilökohtaiset kokemukset: Henkilön kokemukset voivat vaikuttaa hänen itseluottamukseensa. Esimerkiksi henkilö, joka onnistuu saavuttamaan tavoitteitaan, voi tuntea itsensä itsevarmemmaksi kuin henkilö, joka kokee toistuvia epäonnistumisia. Myönteiset kokemukset voivat lisätä itseluottamusta, kun taas kielteiset kokemukset voivat vähentää sitä.
 3. Koulutus ja taidot: Koulutus, koulutuksen laatu ja hankitut taidot voivat vaikuttaa ihmisen itseluottamukseen. Esimerkiksi henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen koulutus sekä taitoja ja osaamista tietyllä alalla, voi olla luottavaisempi kykyihinsä kuin henkilö, jolla ei ole vastaavaa koulutusta ja taitoja.
 4. Ympäristö: Ympäristö, jossa henkilö kasvaa ja elää, voi myös vaikuttaa hänen itseluottamukseensa. Esimerkiksi kasvuympäristö, joka kannustaa avoimuuteen, itsenäisyyteen, yritteliäisyyteen ja rohkeuteen, voi edistää henkilön itseluottamusta. Toisaalta ympäristö, joka korostaa arvostelua, vertailua ja kilpailua, voi vähentää henkilön itseluottamusta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ihmisen itseluottamus perustuu useisiin tekijöihin, kuten luontaiseen temperamenttiin, henkilökohtaisiin kokemuksiin, koulutukseen ja ympäristöön. Itseluottamus voi vaihdella henkilöiden välillä, ja sen kehittämiseen voi vaikuttaa monin eri tavoin, kuten kasvatuksella, oppimisella ja onnistumisilla.

Huomioi sijoittamisessa

Sijoittamisessa on tärkeää olla tietoinen riskeistä ja varoa seuraavia asioita:

 1. Liian suuria riskejä: Vaikka korkeampi riski voi tuoda suurempaa tuottoa, on tärkeää olla varovainen ja pitää riskejä hallinnassa. Älä laita kaikkea rahaa yhteen sijoituskohteeseen, vaan hajauta riskit useaan eri sijoituskohteeseen. Muista myös tarkkailla markkinoiden muutoksia ja hallita riskitilannetta sen mukaan.
 2. Liian nopeita päätöksiä: Sijoittamisessa on tärkeää tehdä perusteellisia taustatutkimuksia ja harkita tarkkaan sijoituspäätöstä ennen sen tekemistä. Älä tee liian nopeita päätöksiä tai anna tunteiden vaikuttaa päätökseen.
 3. Liian suuria kuluja: On tärkeää tarkkailla sijoituskuluja ja varoa liian korkeita kuluja, jotka voivat vähentää sijoitusten tuottoa. Tarkkaile myös sijoituskohteiden välityspalkkioita ja muita sijoitukseen liittyviä kustannuksia.
 4. Huijauksia: Ole varovainen huijauksista ja petoksista, jotka liittyvät sijoittamiseen. Älä anna henkilökohtaisia tietoja tai rahaa epäilyttäville tahoille, ja tutki aina sijoituskohteen taustat huolellisesti.
 5. Liian korkeaa velkaa: Älä ylivelkaannu sijoitusten takia. Liian suuri velkaantuminen voi olla riskialtista ja johtaa taloudellisiin vaikeuksiin.
 6. Vaikutusvaltaisia suosituksia: Ole varovainen vaikutusvaltaisten henkilöiden suosituksista tai neuvoista sijoitusten suhteen. Muista, että jokaisen sijoittajan tilanne ja tavoitteet ovat erilaiset, ja sinun on tehtävä päätökset oman tilanteesi mukaan.
 7. Liian herkkää paniikkireaktiota: Sijoitusten arvo voi vaihdella, ja markkinoilla voi olla lyhytaikaisia laskusuhdanteita. Älä kuitenkaan anna paniikin viedä päätöstäsi sijoituksen myymisestä, sillä pitkällä aikavälillä sijoitukset voivat yleensä tuottaa voittoa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sijoittamisessa on tärkeää olla tietoinen riskeistä ja varoa liian suuria riskejä, liian nopeita päätöksiä, liian suuria kuluja, huijauksia, liian korkeaa velkaa, vaikutusvaltaisia suosituksia sekä liian herkkää paniikkireaktiota. Tärkeää on tehdä perusteellista taustatutkimusta, hallita riskitilannetta ja hajauttaa sijoitukset useaan eri kohteeseen. On myös tärkeää pitää mielessä, että sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, ja yksittäisen sijoituksen arvo voi vaihdella lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä sijoitukset voivat tuottaa hyvää tuottoa.

Sijoittamisessa kannattaa myös noudattaa sijoitusstrategiaa, joka sopii omiin tavoitteisiin ja riskinsietokykyyn. Sijoitusstrategia voi esimerkiksi sisältää hajauttamisen, sijoitusten määrän rajaamisen ja riskien hallinnan.

Lisäksi on hyvä muistaa, että sijoittamisessa ei ole olemassa riskitöntä vaihtoehtoa. Kaikki sijoitukset sisältävät jonkin verran riskiä, ja sijoituksen arvo voi laskea tai nousta. Siksi on tärkeää tehdä perusteellista taustatutkimusta ja varautua myös sijoitusten arvon heilahteluun.

Trackbacks & Pings

 • Miten valita oma sijoituskohde - Sijoituskohde :

  […] Sijoitustavoitteet ovat henkilökohtaisia ja voivat vaihdella henkilön taloudellisen tilanteen ja elämäntilanteen mukaan. Yleisesti ottaen sijoitustavoitteet voidaan jakaa lyhyen aikavälin, keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. […]

  1 vuosi ago

Vastaa